登录 or
servletconfig

servletconfig

servlet之servletconfig

servletconfig 作用:方便每一个servlet获取自己单独的属性配置 特点:每一个servlet单独拥有一个servletConfig对象 使用: ...

个人日志hf14 发表了文章 • 0 个评论 • 126 次浏览 • 2020-03-21 22:37

servlet之servletconfig

servletconfig 作用:方便每一个servlet获取自己单独的属性配置 特点:每一个servlet单独拥有一个servletConfig对象 使用: ...

个人日志hf14 发表了文章 • 0 个评论 • 126 次浏览 • 2020-03-21 22:37